Razmišljate o nakupu ali zamenjavi Davčne blagajne?

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre (Pravila)

Uvod

1. člen

S temi pravili je urejeno sodelovanje in izvedba nagradne igre, ki jo organizira ADRIA skupina d.o.o., Ukrajinska ulica 24 a, 2000 MARIBOR (v nadaljevanju organizator).
 

2. člen

Nagradna igra poteka v Republiki Sloveniji od 2.1.2014 do preklica na spletni strani www.blagajne.com. Organizator bo med uporabniki, ki so se vpisali v nagradno igro objavljeno na www.blagajne.com (v nadaljevanju sodelujoči) izžrebal nagrade, ki bodo sproti objavljene na www.blagajne.com. Uporabniki spletne strani se vpišejo v nagradno igro na www.blagajne.com V času trajanja nagradne igre so pravila nagradne igre na voljo na spletni strani www.blagajne.com/splosni-pogoji-sodelovanja-in-pravila-nagradne-igre.html

Sodelovanje v nagradni igri

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vse pravne osebe s sedežem v R. Sloveniji in polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v R. Sloveniji, oz. osebe, ki imajo dovoljenje polnoletne fizične osebe, s stalnim prebivališčem in bo prevzela nagrado v primeru, če prejemnik nagrade v času podelitve nagrade še ni polnoleten in ki v času trajanja nagradne igre spremljajo svoj elektronski poštni predal. Nakup izdelka iz ponudbe ADRIA skupine d.o.o. ni pogoj za sodelovanje.
 

4. člen

Vsak sodelujoči v nagradni igri sodeluje s svojim Imenom in Priimkom le enkrat.

5. člen

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko se je vpisal v nagradno igro, na svoj elektronski naslov prejel obvestilo o sodelovanju in elektronsko povezavo do splošnih pogojev nagradne igre in je to obvestilo elektronsko preko potrditvene povezave sprejel oz. potrdil.
 

6. člen

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre.

Potek žrebanj in nagrade

7. člen

Vsi sodelujoči v imajo v vsakem žrebanju možnost, da prejmejo razpisane nagrade. Vse nagrade so razpisane neposredno takoj po preteklem žrebanju, sodelujoči v nagradni pa z enkratnim vpisom sodelujejo v vsakokratnem žrebanju. Nagrajenci preteklih žrebanj iz nadaljnjih nagradnih žrebanj niso izločeni. Žrebanja bodo potekalo na sedežu organizatorja na dan, ki bo določen ob vsaki novo razpisani nagradi.
Žrebanje bo izvedla 3 članska komisija, sestavljena iz vodstva organizatorja nagradne igre in 2 članov komisije izven podjetja. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki je dolžan pripraviti zapisnik o poteku žrebanja. Žrebanje ni javno.

Žrebanje komisija opravi z žrebanjem avtomatično izžrebanih e-naslovov sodelujočih. Izid žrebanja je naključen.

O žrebanju se sestavi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

  • datumu, uri in kraju žrebanja,
  • članih komisije,
  • izžrebancih oz. nagrajencih,
  • uri zaključka žrebanja.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Izžrebani nagradni e-naslovi se priložijo zapisniku. Seznam sodelujočih v žrebanju se priloži zapisniku.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Komisija nadzira izvedbo žrebanja v skladu s temi pravili nagradne igre.

Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih nagradnih kuponov v nagradni igri so dokončne in nepreklicne.

Prevzem nagrad

8. člen

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • v času nagradne igre je bil vpisan v nagradno igro na strani www.blagajne.com
  • je bil izžreban v skladu s temi pravili
  • se je odzval na obvestilo o nagradi, poslano na njegov elektronski naslov v roku 7 dni od dneva  obvestila.

9. člen

Nagrajenci bodo najkasneje naslednji delovni dan po žrebanju obveščeni o rezultatu na svoj e-naslov in tudi objavljeni na strani www.blagajne.com/nagradna_igra.html Nagrajenec mora v roku 7 dni po prejemu obvestila na svoj elektronski naslov, da je bil izžreban oz. 7 dni po objavi na strani www,blagajne.com, organizatorju sporočiti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov) ter davčno številko. S tem se nagrajenec strinja, da bo prevzel izžrebano nagrado. V nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade. Nagrada bo nagrajencu poslana preko Pošte Slovenije na stroške organizatorja. Posamezni nagrajenec se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 dni po prejemu obvestila na svoj elektronski naslov in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, po elektronski pošti, da se odpoveduje nagradi. Če posamezna nagrada ne bo podeljena, jo bo organizator vključil v naslednje žrebanje nagrad, če to dopušča narava nagrade.

10. člen

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na strani www.blagajne.com in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

11. člen

Vse specifike podelitve nagrad bodo dogovorjene naknadno med nagrajenci in organizatorjem.
 

12. člen

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade v nobenem primeru niso prenosljive na drugo osebo.

13. člen

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

14. člen

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Davki od nagrad

15. člen

Organizator bo od dobitkov v nagradni igri za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z Zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z Zakonom o davčnem postopku so nagrajenci dolžni pred prejemom nagrade predložiti svojo davčno številko. Nagrajenec mora v roku 2 delovnih dni po objavi na spletni strani oz. po prejemu obvestila, da je bil izžreban, sporočiti svojo davčno številko, sicer nagrajenec izgubi pravico do prejema nagrade.

Zaključek nagradne igre

16. člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre dve leti. Vsa dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

17. člen

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Varstvo osebnih podatkov

18. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1).

19. člen

Organizator nagradne igre ima pravico do objave osebnih podatkov izžrebancev za namen javne objave izžrebancev nagradne igre. Z vpisom v nagradno igro na stran www.blagajne.com poda izžrebanec soglasje, da se njegovi osebni podatki (ime, priimek, povezava do njegovega FB profila) objavijo na spletni strani www.blagajne.com in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

20. člen

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc organizatorja nagradne igre. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Končna določba

21. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem, 2.1.2014. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.blagajne.com

Podatki organizatorja: ADRIA skupina d.o.o., Ukrajinska ulica 24 a , 2000 Maribor
 

Povpraševanje

Kako ste nas našli?: Facebook
  Spletna stran / Google
  Povedali so mi prijatelji / znanci
  Drugo

Prepiši številke: *
Pošlji